Faktoring w Banku Millenium

czwarte miejsce na liście faktorówBank Millenium awansował w I kwartale 2016 roku na najwyższe w historii czwarte miejsce na liście faktorów PZF, osiągając obrót faktoringowy na poziomie ponad 3,74 mld zł. Dynamika obrotów w I kwartale wyniosła 14,7 proc. r/r.

Bank Millenium sfinansował w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku ponad 170 tys. faktur i zakończył kwartał 10 proc. udziałem w rynku. Ponad połowa obrotów zrealizowana została w faktoringu pełnym, oznacza to dalszy wzrost popularności tego rozwiązania.

Tomasz Domagalski, kierujący wydziałem sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millenium podkreśla, że rekordowy obrót w I kwartale 2016 roku to w dużej mierze rezultat ciężkiej pracy w roku poprzednim, w którym sprzedaż nowych limitów osiągnęła poziom 1,4 mld zł. Mimo trudniejszych warunków ekonomiczno – prawnych, które pojawiły się w I kwartale, w dalszym ciągu z powodzeniem bankowi udaje się rozwijać portfel klientów faktoringowych. Kluczem do nawiązania trwałych relacji z klientami jest transparentność. Oferta Banku Millenium jest bardzo uproszczona, nie ma tabel opłat i prowizji ani ukrytych opłat, wszystkie ceny opisane są w kilku pozycjach. Przedsiębiorca ma dzięki temu pewność, że zawiera transakcję na jasnych warunkach.

W ofercie banku Millenium dostępnych jest wiele produktów faktoringowych i łączących je kompleksowych rozwiązań. Klient ma zapewnioną pełną obsługę zobowiązań poprzez faktoring odwrotny, a w następnej kolejności finansowanie należności z wykorzystaniem faktoringu klasycznego. W tym roku bank kontynuuje kierunek zwiększania udziału faktoringu pełnego, głównie w formie faktoringu pełnego z ubezpieczeniem.

Faktoring rozwija się dynamicznie

dynamiczny rozwój faktorunguZ danych za rok 2014 wynika, że branża faktoringowa w Polsce jest najszybciej rozwijającym się segmentem usług finansowych. Według Polskiego Związku Faktorów, organizacji zrzeszającej największe firmy faktoringowe w kraju, wartość ponad 5 milionów faktur oddanych do faktoringu w 2014 roku wzrosła o 17,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość 114,4 mld zł. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat, co świadczy o dynamicznym rozwoju tego sektora usług.

Największą popularnością nadal cieszy się faktoring krajowy niepełny, polegający na przekazaniu wierzytelności bez przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W tym przypadku wartość obrotów wyniosła 47 614,53 mln zł – wynika z danych PZF. Obroty w ramach alternatywnego faktoringu pełnego, czyli bez regresu wyniosły 42 552,82 mln zł. Natomiast wartość faktoringu eksportowego to 22 660,80 mln zł, a importowego 1 618, 53 mln zł.

Dane PZF wskazują, ze faktoring jest najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku finansowego. Nasycenie rynku oraz stały wzrost liczby firm z segmentu MSP przyczynia się do tworzenia coraz atrakcyjniejszej oferty faktoringowej. Standaryzacja i uproszczenie procedur pozwalają na dostosowanie kosztów finansowania do możliwości mniejszych podmiotów, których obrót jest niewielki.

Na rynku nie brakuje nowości takich jak np. internetowe platformy handlu należnościami. Są one dużym ułatwieniem, ponieważ korzystanie z ich usług nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Możliwe jest wystawianie nawet pojedynce faktur, dzięki czemu małe firmy zyskują dostęp do elastycznego finansowania.

Linia wieloproduktowa z faktoringiem

BZ WBK MultiliniaKlienci firmowi Banku Zachodniego WBK mogą w ramach linii wieloproduktowej korzystać też z faktoringu należności. Włączenie tej usługi do dotychczasowego pakietu produktów w Multilinii jest unikalne na rynku usług bankowych dla przedsiębiorstw.

Linie wieloproduktowe stanowią standardowy element oferty banków dla firm, ale poszczególne banki różnią się między sobą w zakresie jakości oferowanego rozwiązania czy liczby produktów, które mogą zostać nim objęte. Multilinia BZ WBK obejmowała bardzo dużo produktów finansowania kapitału obrotowego, w tym kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i rewolwingowy, kredyt na akredytywy, kredyt na inkaso, limit na akredytywy oraz limit na gwarancje. Dostępność wszystkich głównych narzędzi finansowania handlu zagranicznego sprawia, że Multilinia będzie szczególnie ciekawą opcją dla eksporterów i importerów. Dołączenie do tego faktoringu powoduje, że jest to jednak z najbardziej kompleksowych i elastycznych linii wieloproduktowych na polskim rynku.

Ta elastyczność polega na tym, że linia wieloproduktowa może być wykorzystywana przez wszystkie lub wybrane podmioty z grupy kapitałowej, można w nią włączyć dowolna liczbę produktów i może być ona otwierana dla różnych walut.

Włączenie faktoringu do Multilinii jest rozwiązaniem, które przedsiębiorcy już zaczęli doceniać. Sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy firma przeprowadza dużo transakcji z bardzo różnymi kontrahentami. Wtedy można szybko podejmować decyzje o skorzystaniu z faktoringu w odniesieniu do wybranych faktur, co w przypadku odrębnych umów faktoringowych wiązałoby się za każdym razem z dodatkowymi formalnościami.

Faktoring odnotowuje duże wzrosty

duże wzrosty faktoringuW 2015 roku branża faktoringowa po raz kolejny odnotowała imponujący wzrost, wartość skupionych faktur sięga 150 mld zł. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów odnotowały przychody na poziomie ponad 134 mld zł, to wzrost o ponad 17 proc. w ujęciu rocznym.

Największą dynamiką wykazał się faktoring eksportowy rosnąc o niemal 27 proc. rok do roku oraz faktoring pełny, którego wartość powiększyła się o 26 proc. W głównej mierze to właśnie te produkty przyczyniły się do osiągnięcia dwucyfrowej dynamiki wzrostu.

Po raz pierwszy od kryzysu finansowego z 2009 roku udział faktoringu pełnego, oferującego pełne zabezpieczenie płatności, jest wyższy od niepełnego, który tego nie zapewnia. Jest to potwierdzenie trendu, że przedsiębiorcy oczekują nie tylko finansowania, ale też przejęcia ryzyka niewypłacalności ich klientów. Przyczyną tego jest też szybki rozwój polskiego eksportu.

Eksport zwiększa się, a obawy o niewypłacalność kontrahentów zagranicznych nie maleją. Klienci nie mają wiedzy i doświadczenia w funkcjonowaniu na obcych rynkach i egzekwowaniu swoich należności, z tego powodu posługują się faktorem.

Usługa faktoringu zapewnia także przejęcie ryzyka kursowego, które w takim wypadku bierze na siebie faktor. Firma natychmiast otrzymuje zapłatę, a faktor czeka na uiszczenie należności przez kontrahenta nawet 90 dno, w ciągu których kurs waluty może zmienić się w sposób diametralny.

Faktoring w Raiffeisen Polbanku

Raiffeisen PolbankOd początku bieżącego roku do końca września obroty faktoringowe Raiffeisen Polbanku zwiększyły się o 10 proc., jednocześnie instytucja ta pozostała liderem rynku w liczbie obsługiwanych klientów.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2015 roku wartość faktur skupionych przez Raiffeisen Polbank wzrosła do kwoty 13,04 mld zł. Liczba faktur przekazanych przez klientów przekroczyła 445 tys. Bankowi wciąż przybywa klientów, tylko w trzecim kwartale z rozwiązań faktoringowych oferowanych przez Raiffeisen Polbank zaczęło korzystać 140 firm, a od początku roku blisko 400. Bank obsługuje 30 proc. przedsiębiorstw korzystających z usług faktoringu na polskim rynku. Na koniec września jego udział w rynku faktoringowym sięgał 14,1 proc.

Paweł Kacprzak, dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbanku uważa, że ten rok zapowiada się na rekordowy względem liczby pozyskanych klientów. Wśród nich są najczęściej firmy, które nigdy przedtem nie korzystały z faktoringu, co pokazuje, że ta forma finansowania zdobyła już sobie uznanie biznesu w Polsce. Od początku roku bank koncentruje się na oferowaniu unikalnego rozwiązania, jakim jest faktoring pełny Plus. Największą zaletą tej opcji jest z punktu widzenia przedsiębiorcy przejęcie przez bank ryzyka niezapłacenia faktury przez odbiorcę. Klienci jednocześnie doceniają brak kosztów wstępnych i płacenie jedynie za wykorzystany limit. Kacprzak dodaje także, że istnieje możliwość zweryfikowania kondycji kontrahentów przez bank.

Jak zapewnić sobie płynność finansową

płynność finansowaDuże firmy do zarządzania swoją sytuacją finansową i płynnością korzystają z narzędzi oferowanych przez instytucje finansowe, są nimi faktoring i kredyt obrotowy.

Faktoring doskonale sprawdza się w firmach prowadzących sprzedaż towarów lub usług na zasadzie odroczonych terminów płatności. Usługa ta polega na ściąganiu należności w imieniu przedsiębiorcy przez zewnętrzny podmiot – faktora. Wyspecjalizowana firma faktoringowa kupuje od przedsiębiorcy należność jego partnera, dzięki czemu gotówka pojawia się w kasie od ręki, bez czekania na termin płatności. Faktor odzyskuje należność, a jego usługa wynagradzana jest w ramach prowizji od tej kwoty.

Zaletą faktoringu w porównaniu z innymi rodzajami finansowania jest relatywnie niski koszt, który wynika z ograniczonego ryzyka faktora. Dodatkowe plusy tej metody to możliwość wydłużenia terminów płatności, dyscyplinowania kontrahentów, skupienia się na prowadzeniu sprzedaży bez potrzeby zajmowania się należnościami. Usługa ta nie sprawdzi się w firmach, które już mają problemy z płynnością.

Tu pomóc może kredyt obrotowy. Jest to podstawowy produkt służący do finansowania działalności firm, oferowany przez banki. Może zostać wykorzystany na pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu dobrego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe zapewniają firmie płynność finansową, umożliwiają więc regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach dłużników. Firma pozostająca klientem banku od jakiegoś czasu prawdopodobnie będzie mogła korzystać z otwartej linii kredytowej w ramach wcześniej przyznanego limitu, by  w ten sposób tarować swoje finanse w krytycznych sytuacjach.

Faktoring wspiera małe przedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwaPierwotnie faktoring adresowany był głównie do dużych firm i korporacji. Konkurencja na tym rynku spowodowała, że faktorzy skłaniają się wyraźniej ku sektorowi MSP, finansując faktury o wartości nawet kilkudziesięciu złotych. Małe firmy mają di dyspozycji coraz lepszą ofertę od firm faktoringowych.

Na koniec drugiego kwartału faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali 17 proc. wzrost liczby klientów oraz 12 proc. wzrost liczby skupionych faktur. Z usług karkowych faktorów korzysta coraz więcej nowych podmiotów, wśród których pojawiają się też spółki z sektora MSP.

Kiepska historia kredytowa, brak zabezpieczeń czy działalność w branży uważanej za ryzykowną do niedawna bardzo utrudniały działalność wielu przedsiębiorcom z tego sektora, rozpoczynającym działalność gospodarczą. Firmy te szukały źródeł finansowania działalności innych niż bankowe kredyty, rozwiązaniem dla nich okazała się oferta polskich faktorów.

Opłacalną opcją dla sektora MSP może okazać się dedykowana mu usługa mikrofaktoringu, która jest szczególnie korzystna dla spółek pracujących w branżach trwale narażonych na wystąpienie zatorów płatniczych i wrażliwych na wahania koniunktury.

Faktoring sprawdza się również w sektorze produkcyjnym. Pod względem wartości obrotów, wśród klientów firm faktoringowych przeważają producenci żywności i napojów, branża energetyczna i paliwowa, hutnictwo, firmy produkujące elektronikę, sprzęt RTV i AGD.

Faktoring zapewnia nie tylko poprawę płynności finansowej. Daje też gwarancję stabilności i poprawy wiarygodności, a także biznesowego wizerunku przedsiębiorstwa. Współpraca z faktorem to też wsparcie merytoryczne dla właściciela spółki. Faktorzy skupiają się na przyszłości spółki, dobrym standingu i możliwości finansowania rosnącej sprzedaży.

Faktoring wpływa na ożywienie w eksporcie

faktoring wpływa na eksportZ danych GUS wynika, że w I kwartale 2015 roku eksport towarów z Polski osiągnął poziom 42,5 mln zł euro i był wyższy niż przed rokiem o ponad 5 proc. Istotnie zmniejszył się eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym do Rosji o 1/3.

Eksport do krajów Unii Europejskiej rósł w tempie przekraczającym 7 proc. Tendencje rynkowe potwierdzają się też w grupie małych i średnich przedsiębiorstw będących klientami Bibby Financial Services.

Podobnie jak na całym rynku, tak w Bibby widoczny jest wyraźny wzrost liczby finansowanych faktoringiem transakcji eksportowych, aż o 133 proc. w II kwartale w stosunku do I kwartału 2015 roku. Istotnie wzrósł udział faktoringu eksportowego w portfelu nowych klientów, z 9 do 20 proc.

Drugi kwartał 2015 roku była okazał się dla Bibby Financial Srevices zdecydowanie udany. Obroty faktoringowe wzrosły o 21 proc., zaś o 65 proc. liczba podpisanych umów. Odwrót niektórych firm z rynku rosyjskiego i nowe kontrakty na Zachodzie, miał też wpływ m.in. na skłonność przedsiębiorców do zabezpieczania się przed ryzykiem. W Bibby Financial Services również wzrosło zainteresowanie faktoringiem bez regresu.
Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku odnotowany został wzrost obrotów na tym produkcie o 47 proc. w porównaniu z analogicznym okresem z poprzedniego roku. Jest to efekt uelastycznienia oferty, Bibby Financial Services dzięki współpracy z amerykańskim ubezpieczycielem może proponować klientom wyższe limity ubezpieczeniowe.

Rekordy na rynku faktoringowym

rekordową wartość portfelaBank Millenium zrealizował w I kwartale tego roku obrót faktoringowy na poziomie ponad 3 mld zł i odnotował wzrost 17,2 proc. w porównaniu z wynikiem uzyskanym w I kwartale 2014 roku. Na koniec marca br. bank osiągnął rekordową wartość portfela aktywów faktoringowych – 1,622 mld zł.

Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millenium mówi, że kolejny wysoki wzrost obrotów faktoringowych Banku Millenium a także dobry kwartał dla całego rynku jest potwierdzeniem pozytywnych zjawisk, jakie mają miejsce w polskiej gospodarce i dobrą prognozą na kolejny okres.

Obroty faktoringowe Banku Millenium są lepsze niż rok temu. W I kwartale 2014 roku sięgnęły 2,6 mld zł. Przekroczyły również poziom z II kwartału 2014 roku, wtedy wyniosły 2,9 mld zł. Obroty wszystkich firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów osiągnęły w I kwartale 2015 roku wartość rekordową ponad 30 mld zł. Polskie firmy sprzedają coraz więcej, jest to sprzedaż z odroczonym terminem płatności, z tego powodu bezpieczeństwo obrotu i zaufania między kontrahentami także rośnie. Sam faktoring, który ten spływ należności przyspiesza i dużym stopniu go zabezpiecza, doskonale wpisuje się w ten schemat i elastycznie dopasowuje się do potrzeb stron, umożliwiając wypełnienie luk płynnościowych, które pojawiają się okresowo – mówi Jerzy Dąbrowski.

W ofercie Banku Millenium znaleźć można szeroki wachlarz produktów oraz usług dodatkowych związanych z faktoringiem. Był to pierwszy bank, który znalazł się w Polskim Związku Faktorów.

Faktoring zyskuje coraz większą liczbę zwolenników

faktoring coraz popularniejszyLiczba klientów korzystających z usług faktoringowych wzrosła w 2013 roku o 12,2 proc. Większość z nich prowadzi działalność w zakresie przemysłu oraz handlu, a także usług, transportu i budownictwa.

Zbadane zostały 43 podmioty prowadzące w 2013 roku działalność faktoringową. Było wśród nich 27 niebankowych przedsiębiorstw oraz 16 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

W dwudziestu niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, a w siedmiu kapitał zagraniczny. O tym, że faktoring coraz bardziej znanym źródłem finansowania przedsiębiorstw świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z usług faktoringowych. Wartość wykupionych wierzytelności wzrosła łącznie o 12,7 proc. z 114 999 mln zł w 2012 roku do 129 593 mln zł w 2013 roku.

Faktoring jest wygodnym źródłem zewnętrznego finansowania od momentu wystawienia faktury do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Uniknięcie zatorów płatniczych może być szczególne ważne dla przedsiębiorstw współpracujących z wieloma dostawcami czy odbiorcami. Faktoring umożliwia utrzymanie płynności na satysfakcjonującym poziomie a także uwiarygodnia przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów potwierdzając profesjonalne podejście do finansów oraz dbałość o kwestie formalno-proceduralne.

Zdaniem ekspertów ten segment finansowania przedsiębiorstw w Polsce ma przed sobą jeszcze duże perspektywy rozwoju. Istotna jest edukacja właścicieli firm skupiona wokół odróżniania faktoringu od windykacji i podkreślenie, że jest on jednym z profesjonalnych instrumentów finansowania firmy i poprawy jej płynności.