Faktoring rozwiązaniem na problemy z płynnością

problemy z płynnościąWiele firm zmaga się z problemem zapewnienia płynności finansowej. Wydłużone terminy płatności czy opóźnienia ze strony kontrahentów często są źródłem kłopotów finansowych. Rozwiązaniem może okazać się faktoring, który coraz bardziej zyskuje na popularności.

Faktoring polega na wykupie należności dłużników danego przedsiębiorstwa przez firmę faktoringową (faktora). Po przedstawieniu faktury jeszcze tego samego dnia wypłacana jest część wartości rachunku – mówi Stanisław Doligalski, doradca finansowy, prezes firmy Optimum Finanse.

Firmy faktoringowe wykupują coraz niższe wierzytelności.

Usługa ta jest odpowiednia dla przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, mają niską płynność finansową oraz ograniczone możliwości zaciągania pożyczek i kredytów. Z faktoringu korzystają przede wszystkim firmy handlowe oraz produkcyjne prowadzące współpracę ze stałymi odbiorcami. Polecany jest przede wszystkim małym i średnim firmom, które chcą dynamicznie zwiększać swoją sprzedaż, a nie mają środków.

Wśród wad tego rozwiązania należy wymienić jego wysokie koszty. Istnieje też zagrożenie, że kontrahent okaże się niesolidny. W sytuacji, kiedy nie spłaci on należności, przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu musi zwrócić zaliczkę za faktury. Problematyczną kwestią mogą być także towary, którymi handluje firma. Wartość produktów spożywczych i usług bardzo łatwo odbiorcy zakwestionować. Przez to należności mogą być niższe i niezbędna jest korekta, a to wpływa z kolei na podniesienie kosztów ponoszonych przez firmę.

Małe i średnie przedsiębiorstwa sięgają po faktoring

faktoring dla MSPUjęcie kondycji polskich małych i średnich przedsiębiorstw z perspektywy popularności faktoringu, pozwala na stwierdzenie, że grupa ta wciąż dobrze sobie radzi – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Krajowe MŚP korzystające ze sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej wyraźnie zwiększają sprzedaż, zdobywają nowych klientów, także poza granicami kraju. Coraz częściej też korzystają z usług faktoringu jako źródła finansowania bieżącej działalności.

Spółka faktoringowa Bibby Financial Services specjalizująca się w finansowaniu MŚP zakończyła I  półrocze 2016 roku z obrotami na poziomie 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 34,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Prawie 3/4 obrotów stanowi faktoring krajowy z regresem, jednak wciąż rośnie również rola faktoringu eksportowego (łącznie w I połowie 2016 roku o ponad 52 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015). Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że cały rynek faktoringu eksportowego zwiększył się o niemal 1/4.

Od kilku lat rośnie dynamicznie także faktoring pełny, czyli bez regresu. Obroty Bibby Financial Services wzrosły trzykrotnie. Jednak zdaniem Jerzego Dąbrowskiego, rodzimi przedsiębiorcy nadal z trudem przekonują się do ubezpieczenia transakcji.

Z badań Polskiego Związku Faktorów wynika, że blisko 1/3 badanych przedsiębiorstw nie jest w stanie jednoznacznie wskazać, jakie są korzyści wynikające z wykorzystania faktoringu w działalności gospodarczej.

Faktoring w I kwartale zanotował wzrost

usługa faktoringu w I kwartaleUsługa faktoringu jest skutecznym rozwiązaniem problemów z płynnością finansową, w Polsce od kilku lat zyskuje na znaczeniu. Z danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) wynika, że w I kwartale br. z faktoringu skorzystało 6780 klientów wobec 6070 w analogicznym okresie rok temu. Łączna wartość obrotów 22 firm faktoringowych raportujących do PZF wyniosła 34,8 mld zł, była wyższa o 15,4 proc. r/r (30172 mln zł w I kwartale 2015 r.).

Faktoring, obok kredytu bankowego i leasingu, stopniowo staje się jedną z podstawowych metod pozyskiwania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Zabezpiecza przed ryzykiem złych długów i utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców. Usługa ta polega na bieżącym finansowaniu przedsiębiorstwa i nabywaniu jego wierzytelności handlowych. Firma faktoringowa przejmuje odpowiedzialność za stałą weryfikację kontrahentów klienta, monitorując ich zachowania płatnicze, co w efekcie dyscyplinuje dłużników. Zajmuje się także dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu pełnego – bierze na siebie ryzyko braku spłaty należności. Faktoring zmniejsza więc ryzyko prowadzonej działalności handlowej i zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając tym samym jego wiarygodności kredytowej.

Z odczytu Barometru EFL wynika, że nadal podstawowym źródłem finansowania sektora MŚP są środki własne (89 proc. wskazań). W przypadku zewnętrznego wsparcia, najpopularniejszy dotąd kredyt bankowy został wyprzedzony przez leasing – 41,5 proc. vs. 43,8 proc. Co siódma firma korzysta z ubezpieczenia majątku firmy (14,2 proc.), a jedna na piętnaście z faktoringu (6,8 proc.). Z faktoringu korzystają najczęściej firmy przemysłowe (13,3 proc.) i handlowe (13 proc.).

Faktoring w Banku Millenium

czwarte miejsce na liście faktorówBank Millenium awansował w I kwartale 2016 roku na najwyższe w historii czwarte miejsce na liście faktorów PZF, osiągając obrót faktoringowy na poziomie ponad 3,74 mld zł. Dynamika obrotów w I kwartale wyniosła 14,7 proc. r/r.

Bank Millenium sfinansował w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku ponad 170 tys. faktur i zakończył kwartał 10 proc. udziałem w rynku. Ponad połowa obrotów zrealizowana została w faktoringu pełnym, oznacza to dalszy wzrost popularności tego rozwiązania.

Tomasz Domagalski, kierujący wydziałem sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millenium podkreśla, że rekordowy obrót w I kwartale 2016 roku to w dużej mierze rezultat ciężkiej pracy w roku poprzednim, w którym sprzedaż nowych limitów osiągnęła poziom 1,4 mld zł. Mimo trudniejszych warunków ekonomiczno – prawnych, które pojawiły się w I kwartale, w dalszym ciągu z powodzeniem bankowi udaje się rozwijać portfel klientów faktoringowych. Kluczem do nawiązania trwałych relacji z klientami jest transparentność. Oferta Banku Millenium jest bardzo uproszczona, nie ma tabel opłat i prowizji ani ukrytych opłat, wszystkie ceny opisane są w kilku pozycjach. Przedsiębiorca ma dzięki temu pewność, że zawiera transakcję na jasnych warunkach.

W ofercie banku Millenium dostępnych jest wiele produktów faktoringowych i łączących je kompleksowych rozwiązań. Klient ma zapewnioną pełną obsługę zobowiązań poprzez faktoring odwrotny, a w następnej kolejności finansowanie należności z wykorzystaniem faktoringu klasycznego. W tym roku bank kontynuuje kierunek zwiększania udziału faktoringu pełnego, głównie w formie faktoringu pełnego z ubezpieczeniem.

Faktoring dla branży budowlanej

faktoring w branży budowlanejFaktoring dla branży budowlanej jest nie tylko źródłem finansowania. Klient sięgający po tę usługę otrzymuje też szerokie wsparcie i cały pakiet usług dodatkowych zawartych w ofercie, o których płatności przekonuje się dopiero w trakcie procesowania przyznania finansowania lub w przypadku scenariuszy kryzysowych z płatnikiem. W przypadku branży budowlanej powinno się mówić raczej o dyskontowaniu wierzytelności niż o faktoringu, z uwagi na specyfikę tej branży, czyli małą powtarzalność usług, charakter częściowy, jaki oddają wartości poszczególnych faktur w stosunku do całej wartości inwestycji, co związane jest z realizacją kolejnych jej etapów, zatrzymywanych licznych kaucji, możliwości potrąceń za różne zdarzenia, takie jak opóźnienia, wadliwe wykonywanie robót itd.

Współpraca rozpoczynana jest od dokonania rzetelnej ekspertyzy danego kontraktu czy umowy, którą przygotowuje dział prawny. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów dodatkowych. Opinia prawna zawiera czytelne wskazówki na temat tego, czy umowa precyzyjnie opisuje poszczególne obszary współpracy. W oparciu o nią przygotowywane są odpowiednie zapisy oraz dokumenty, które doprecyzowują szczegóły, zawężają pole do ewentualnych sporów i chronią interesy klienta.

Kolejnym etapem jest weryfikacja biznesowa kontraktu – badanie całej drogi, od inwestora, przez generalnego wykonawcę, aż po podwykonawców, ich kondycji finansowej i zdolności do zapłaty zobowiązań w tym regresowych czy rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum.

Tak przygotowana transakcja daje obu stronom pewność, że wszystko odbędzie się bezpiecznie i bez dodatkowych komplikacji. W przypadku opóźnień w zapłacie lub sporów, faktor posiada na tyle dobre udokumentowanie transakcji, by sprawnie odzyskać środki.

Faktoring rozwija się dynamicznie

dynamiczny rozwój faktorunguZ danych za rok 2014 wynika, że branża faktoringowa w Polsce jest najszybciej rozwijającym się segmentem usług finansowych. Według Polskiego Związku Faktorów, organizacji zrzeszającej największe firmy faktoringowe w kraju, wartość ponad 5 milionów faktur oddanych do faktoringu w 2014 roku wzrosła o 17,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość 114,4 mld zł. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat, co świadczy o dynamicznym rozwoju tego sektora usług.

Największą popularnością nadal cieszy się faktoring krajowy niepełny, polegający na przekazaniu wierzytelności bez przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W tym przypadku wartość obrotów wyniosła 47 614,53 mln zł – wynika z danych PZF. Obroty w ramach alternatywnego faktoringu pełnego, czyli bez regresu wyniosły 42 552,82 mln zł. Natomiast wartość faktoringu eksportowego to 22 660,80 mln zł, a importowego 1 618, 53 mln zł.

Dane PZF wskazują, ze faktoring jest najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku finansowego. Nasycenie rynku oraz stały wzrost liczby firm z segmentu MSP przyczynia się do tworzenia coraz atrakcyjniejszej oferty faktoringowej. Standaryzacja i uproszczenie procedur pozwalają na dostosowanie kosztów finansowania do możliwości mniejszych podmiotów, których obrót jest niewielki.

Na rynku nie brakuje nowości takich jak np. internetowe platformy handlu należnościami. Są one dużym ułatwieniem, ponieważ korzystanie z ich usług nie wymaga podpisania długoterminowej umowy. Możliwe jest wystawianie nawet pojedynce faktur, dzięki czemu małe firmy zyskują dostęp do elastycznego finansowania.

Linia wieloproduktowa z faktoringiem

BZ WBK MultiliniaKlienci firmowi Banku Zachodniego WBK mogą w ramach linii wieloproduktowej korzystać też z faktoringu należności. Włączenie tej usługi do dotychczasowego pakietu produktów w Multilinii jest unikalne na rynku usług bankowych dla przedsiębiorstw.

Linie wieloproduktowe stanowią standardowy element oferty banków dla firm, ale poszczególne banki różnią się między sobą w zakresie jakości oferowanego rozwiązania czy liczby produktów, które mogą zostać nim objęte. Multilinia BZ WBK obejmowała bardzo dużo produktów finansowania kapitału obrotowego, w tym kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i rewolwingowy, kredyt na akredytywy, kredyt na inkaso, limit na akredytywy oraz limit na gwarancje. Dostępność wszystkich głównych narzędzi finansowania handlu zagranicznego sprawia, że Multilinia będzie szczególnie ciekawą opcją dla eksporterów i importerów. Dołączenie do tego faktoringu powoduje, że jest to jednak z najbardziej kompleksowych i elastycznych linii wieloproduktowych na polskim rynku.

Ta elastyczność polega na tym, że linia wieloproduktowa może być wykorzystywana przez wszystkie lub wybrane podmioty z grupy kapitałowej, można w nią włączyć dowolna liczbę produktów i może być ona otwierana dla różnych walut.

Włączenie faktoringu do Multilinii jest rozwiązaniem, które przedsiębiorcy już zaczęli doceniać. Sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy firma przeprowadza dużo transakcji z bardzo różnymi kontrahentami. Wtedy można szybko podejmować decyzje o skorzystaniu z faktoringu w odniesieniu do wybranych faktur, co w przypadku odrębnych umów faktoringowych wiązałoby się za każdym razem z dodatkowymi formalnościami.

Faktoring odnotowuje duże wzrosty

duże wzrosty faktoringuW 2015 roku branża faktoringowa po raz kolejny odnotowała imponujący wzrost, wartość skupionych faktur sięga 150 mld zł. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów odnotowały przychody na poziomie ponad 134 mld zł, to wzrost o ponad 17 proc. w ujęciu rocznym.

Największą dynamiką wykazał się faktoring eksportowy rosnąc o niemal 27 proc. rok do roku oraz faktoring pełny, którego wartość powiększyła się o 26 proc. W głównej mierze to właśnie te produkty przyczyniły się do osiągnięcia dwucyfrowej dynamiki wzrostu.

Po raz pierwszy od kryzysu finansowego z 2009 roku udział faktoringu pełnego, oferującego pełne zabezpieczenie płatności, jest wyższy od niepełnego, który tego nie zapewnia. Jest to potwierdzenie trendu, że przedsiębiorcy oczekują nie tylko finansowania, ale też przejęcia ryzyka niewypłacalności ich klientów. Przyczyną tego jest też szybki rozwój polskiego eksportu.

Eksport zwiększa się, a obawy o niewypłacalność kontrahentów zagranicznych nie maleją. Klienci nie mają wiedzy i doświadczenia w funkcjonowaniu na obcych rynkach i egzekwowaniu swoich należności, z tego powodu posługują się faktorem.

Usługa faktoringu zapewnia także przejęcie ryzyka kursowego, które w takim wypadku bierze na siebie faktor. Firma natychmiast otrzymuje zapłatę, a faktor czeka na uiszczenie należności przez kontrahenta nawet 90 dno, w ciągu których kurs waluty może zmienić się w sposób diametralny.

Faktoring w Raiffeisen Polbanku

Raiffeisen PolbankOd początku bieżącego roku do końca września obroty faktoringowe Raiffeisen Polbanku zwiększyły się o 10 proc., jednocześnie instytucja ta pozostała liderem rynku w liczbie obsługiwanych klientów.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2015 roku wartość faktur skupionych przez Raiffeisen Polbank wzrosła do kwoty 13,04 mld zł. Liczba faktur przekazanych przez klientów przekroczyła 445 tys. Bankowi wciąż przybywa klientów, tylko w trzecim kwartale z rozwiązań faktoringowych oferowanych przez Raiffeisen Polbank zaczęło korzystać 140 firm, a od początku roku blisko 400. Bank obsługuje 30 proc. przedsiębiorstw korzystających z usług faktoringu na polskim rynku. Na koniec września jego udział w rynku faktoringowym sięgał 14,1 proc.

Paweł Kacprzak, dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbanku uważa, że ten rok zapowiada się na rekordowy względem liczby pozyskanych klientów. Wśród nich są najczęściej firmy, które nigdy przedtem nie korzystały z faktoringu, co pokazuje, że ta forma finansowania zdobyła już sobie uznanie biznesu w Polsce. Od początku roku bank koncentruje się na oferowaniu unikalnego rozwiązania, jakim jest faktoring pełny Plus. Największą zaletą tej opcji jest z punktu widzenia przedsiębiorcy przejęcie przez bank ryzyka niezapłacenia faktury przez odbiorcę. Klienci jednocześnie doceniają brak kosztów wstępnych i płacenie jedynie za wykorzystany limit. Kacprzak dodaje także, że istnieje możliwość zweryfikowania kondycji kontrahentów przez bank.

Jak zapewnić sobie płynność finansową

płynność finansowaDuże firmy do zarządzania swoją sytuacją finansową i płynnością korzystają z narzędzi oferowanych przez instytucje finansowe, są nimi faktoring i kredyt obrotowy.

Faktoring doskonale sprawdza się w firmach prowadzących sprzedaż towarów lub usług na zasadzie odroczonych terminów płatności. Usługa ta polega na ściąganiu należności w imieniu przedsiębiorcy przez zewnętrzny podmiot – faktora. Wyspecjalizowana firma faktoringowa kupuje od przedsiębiorcy należność jego partnera, dzięki czemu gotówka pojawia się w kasie od ręki, bez czekania na termin płatności. Faktor odzyskuje należność, a jego usługa wynagradzana jest w ramach prowizji od tej kwoty.

Zaletą faktoringu w porównaniu z innymi rodzajami finansowania jest relatywnie niski koszt, który wynika z ograniczonego ryzyka faktora. Dodatkowe plusy tej metody to możliwość wydłużenia terminów płatności, dyscyplinowania kontrahentów, skupienia się na prowadzeniu sprzedaży bez potrzeby zajmowania się należnościami. Usługa ta nie sprawdzi się w firmach, które już mają problemy z płynnością.

Tu pomóc może kredyt obrotowy. Jest to podstawowy produkt służący do finansowania działalności firm, oferowany przez banki. Może zostać wykorzystany na pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu dobrego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe zapewniają firmie płynność finansową, umożliwiają więc regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach dłużników. Firma pozostająca klientem banku od jakiegoś czasu prawdopodobnie będzie mogła korzystać z otwartej linii kredytowej w ramach wcześniej przyznanego limitu, by  w ten sposób tarować swoje finanse w krytycznych sytuacjach.